• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai

Salaspils pamatskolā

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta

 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošana” 26.1. punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  Salaspils pamatskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos  Salaspils poamatskolā (turpmāk – Skola).

1.2. Kārtība ir saistoša Skolas izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem / likumiskajiem pārstāvjiem un apmeklētājiem. Skolas izglītojamie, izglītojamo vecāki / likumiskie pārstāvji un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.

1.3. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

1.3.1. informēšana;

1.3.2. distancēšanās;

1.3.3. higiēna;

1.3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

1.4. Skolā:

1.4.1. ievieto savā mājaslapā S2vsk.lv šo Kārtību, informāciju par atbildīgajām personām, informāciju par mobilās lietotnes “Apturi Covid” izmantošanu, citu būtisku informāciju, kā arī regulāri atjauno aktuālo informāciju;

1.4.2. ievieto šo Kārtību e-klases pastā.

1.5. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Skolas direktora rīkojumu.

2. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību

2.1. Skolā tiek veikts testēšanas process sadarbībā ar piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un regularitāti- vienu reizi nedēļā.

2.2. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcināciju vai pārslimošanas sertifikātu tests nav jāveic.

2.3. Skolas telpās ir aizliegts ierasties un uzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), ja personai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju.

2.4. Izglītojamo vecāku / likumisko pārstāvju pienākums ir:

2.4.1. sekot bērna veselības stāvoklim un nepieļaut slimā bērna ierašanos Skolā (no rīta pārbaudot bērna veselības stāvokli). Izglītojamie ar infekcijas slimību pazīmēm (klepus, drudzis, sāpes rīklē, iesnas utt) Skolā netiek uzņemti.

2.4.2. nekavējoties ziņot Skolas atbildīgai personai skolas medmāsai tālr. nr. 29929789, ja bērnam ir konstatēta Covid -19 infekcija;

2.4.3. ziņot Skolas medmāsai par bērna prombūtnes iemeslu;

2.4.4. nodrošināt, ka bērns ievēro pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus, ja Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs ir atzinis bērnu par kontaktpersonu vai bērns ir atgriezies no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi un bērnam ir jāatrodas pašizolācijā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

2.5. Izglītojamā pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim. Ja izglītojamām,  atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, izglītojamā pienākums ir nekavējoties informēt par to klases audzinātāju vai Skolas atbildīgo personu-medmāsu.

3. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā

3.1. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Skola:

3.1.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā Nr.16 , un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;

3.1.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar bērna ģimenes ārstu;

3.1.3. izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

3.2. Ja izglītojamajam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

3.3. Ja akūtas elpceļu slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieauguša klātbūtni, lieto sejas maskas vai deguna un mutes aizsegu, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Salaspils novada epidemiologam pa tālr. 67081579.

3.4. Ja Skolā tiks apstiprināts Covid-19 infekcijas gadījums, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Skolu, epidemioloģiskus pasākumus noteiks SPKC epidemiologi un Skolas vadības pienākums būs pildīt SPKC epidemiologu norādījumus.

 4. Vispārīgie distancēšanās noteikumi

4.1. Skolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ievēro savstarpēju 2 metru distanci, kur tas iespējams, izņemot šajā Kārtībā noteiktos gadījumus, it īpaši attiecībā uz mācību procesu. Vietās, kurās parasti notiek vai ir paredzama cilvēku pulcēšanās, ir marķētas grīdas, kas norāda vienai personai paredzēto vietu vai platību, kur attālums ir vismaz 2 metri (uzlīmē svītras).

4.2. Izglītojamo vecāki / likumiskie pārstāvji Skolas telpās netiek ielaisti, nepieciešamības gadījumā sazinās ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju caur e-klases pastu vai tālruni.

4.3. Skolas darbinieki pieņem Apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta novēršot pulcēšanos; samazina kontakta laiku ar apmeklētāju (līdz 15 minūtēm); ievēro 2 metru distanci ar apmeklētāju; nepieciešamības gadījumā lieto sejas vairogus vai fiziskas aizsargbarjeras; visi Skolas Apmeklētāji tiek reģistrēti žurnālā pie dežuranta. Infekcijas Covid - 19 izplatīšanas gadījumā informācija par apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram.

4.4. Sākumskolas vecāki pavada savu bērnu līdz ieejas durvīm, klases audzinātājs sagaida foajē izglītojamos un pavada līdz klases kabinetam, pēc stundām klases audzinātājs pavada savus izglītojamos līdz izejas durvīm, vecāki sagaida skolas teritorijā, ievērojot distancēšanās noteikumus.

4.5. Ienākošo un izejošo cilvēku plūsma tiek nodalīta. Izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsma tiek kontrolēta, lai nepieļautu drūzmēšanos Skolas telpās un teritorijā.

4.6. Skolas gaiteņos kustībai ievēro labās puses kustības virzienu.

4.7. Stundu sākuma un beigu laiki maksimāli tiek plānoti tā, lai tie nesakristu un, lai mazinātu tuvā kontaktā esošu izglītojamo pārtraukuma laikā, ka arī, lai nodrošinātu starplaikus mācību telpu apkopei.

4.8. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs deleģē atbildīgo par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu ēdināšanas zonā, informējot par to Skolas atbildīgo personu. Ēdināšanu organizē tā, ka ēdamzālē ēd  klases nodalot vienu no otras.

5. Vispārīgie higiēnas noteikumi

5.1. Skolas izglītojamiem un darbiniekiem, ierodoties Skolas telpās, ir pienākums nekavējoties veikt roku mazgāšanu/dezinfekciju – nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.

5.2. Skolas telpās ir nodrošināta roku mazgāšana – ūdens, ziepes, vienreizlietojamie dvieļi roku nosusināšanai - …..

5.3. Roku dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami Centrālās ieejas foajē un 1.-4. klašu kabinetu gaitenī, uzstādīti bezkontakta dezinfekcijas stendi.

5.4. Katrā klasē un tualetēs tiks izvietota izglītojamajiem informācija ar atgādinājumu par higiēnu:

5.4.1. “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma!”

5.4.2. “Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus!”

5.4.3. “Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”

5.5. Skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”.

5.6. Izglītojamie lieto tikai savus personīgos rakstāmpiederumus.

5.7. Izglītojamie lieto maiņas apavus, pēc apavu maiņas mazgā rokas.

5.8. Garderobisti strādājot lieto individuālās aizsardzības līdzekļus: sejas aizsargvairogus un auduma cimdus.Garderobes telpās tiek ievērots marķējums uz grīdas par 2 metru distanci. Garderobes darbinieks pats veic regulāru  kontaktvirsmu dezinfekciju.

5.9. Pamatuzkopšanas apkopējas veic visu virsmu dezinfekciju ikdienas uzkopšanas ietvaros. Skolā esošās dežūrapkopējas veic virsmu dezinfekciju pēc pieprasījuma,  Skolas koplietošanas zonās/ telpās (t.sk. koplietošanas sanitārajos mezglos (labierīcībās), margas, rokturi) ne retāk kā divas reizes dienā  tiek veikta telpu virsmu dezinfekcija.

5.10. Iespēju robežās pie koplietošanas labierīcību ieejas durvīm ar uzskatāmām norādēm uz grīdas tiek vizualizēta rindas līnija ar marķējumu 2 metru distancei. Lielo labierīcību telpās pie ieejas izvietota uzkopšanas apgaitas lapa, fiksējot uzkopšanas brīdi - dienu, laiku un veicēja parakstu.

6. Izglītības  procesa organizēšana

6.1. Izglītības process tiek organizēts atkarība no epidemioloģiskās situācijas, Skolas telpu pieejamības un skolotāju nodrošinājuma.

6.2. Mācību stundas sākas plkst. 8.00 1.-4. klasēm un 9. klasēm.

6.3. Skolā drīkst ierasties ne ātrāk kā 7.50

6.4. Mācību stundas sākas plkst. 8.50 7.-8. klasēm.

6.5. Skolā drīkst ierasties ne ātrāk kā plkst. 8.35

6.6. Mācību stundas sākas plkst. 9.40 5.-6. klasēm.

6.7. Skolā drīkst ierasties ne ātrāk kā plkst. 9.30

6.8. Pa centrālās ieejas durvīm plkst. 7.50 skolā ienāk 1.b, 1.c, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.b, 4.b, 4.c klases.

6.9. Pa sākumskolas ieejas durvīm plkst. 7.50 skolā ienāk 1.a, 1.d, 3.a, 3.c, 4.a klases.

6.10. Pa rezerves ieejas durvīm skolas iekšpagalmā 7.50 skolā ienāk 9.a, 9.b, 9.c klases.

6.11. Pa centrālās ieejas durvīm plkst. 8.35 skolā ienāk 7.a, 7.b, 7.c, 7.d klases .

6.12. Pa rezerves ieejas durvīm skolas iekšpagalmā 8.35 skolā ienāk 8.a, 8.b, 8.c, 8.d klases.

6.13. Pa centrālās ieejas durvīm plkst. 9.30 skolā ienāk 5.a, 5.b, 5.c klases.

6.14. Pa rezerves ieejas durvīm skolas iekšpagalmā plkst. 9.30 ienāk 6.a, 6.b, 6.c, 6.d klases.

6.15. Zvanu saraksts:

1. 8.00- 8.40

2. 8.50- 9.30

3. 9.40- 10.20   (1. klašu un 2.a,b ēdināšana)

4. 10.40- 11.20  (2.d, 3.a,b,c, 4.a,b,c, 9.c ēdināšana)

5. 11.40- 12.20  (9a,b, 8.a,b,c,d, 7.a,b ēdināšana)

6. 12.35- 13.15  (7.c,d, 6.a,b,c,d, 5.a,b,c ēdināšana)

7. 13.30- 14.10

8. 14.20- 15.00

9. 15.10- 15.50

10. 16.00- 16.40

6.16. Mācību stundas notiks pēc” klašu sistēmas”, katrai klasei tiks noteikta telpa, kur tā atradīsies visu mācību stundu laiku, izņemot bioloģijas-dabaszinību, fizikas, ķīmijas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju, informātikas/datorikas sporta stundas.

 7. Noslēguma noteikumi

7.1. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu Skolas direktora rīkojumu.

7.2. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.

Direktore    V.Bogdāne