• Skola
 • Foaje
 • Skolas_ter_4
 • Skolas_ter_3
 • Skolas_ter_2
 • Skolas_ter_1
 • Latvijai_100_45
 • Skolu reitings
 • Rudens_izstāde
 • 1b_2020
 • Biologija_2020
 • 23

Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

Autors Tatjana. Posted in Без категории

KĀRTĪBA

Salaspilī

2020.gada 23.martā

Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

Salaspils 2. vidusskolā

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra

 noteikumu Nr. 1338 “Kārtībā, kādā nodrošināma

 izglītojamo drošība izglītības iestādēs  un

to organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

 

I Vispārīgie jautājumi

1. Salaspils 2.vidusskolas ( turpmāk - Skola) kārtība nosaka nepiederošu personu uzturēšanos skolā.

2. Skolai nepiederoša persona ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē aizgādību (turpmāk - Vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.

3. Noteikumi neattiecas uz Skolas izglītojamiem un darbiniekiem.

II Izglītojamo vecāku uzturēšanās skolā

4. Izglītojamā vecākiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām, pagarinātās dienas grupas un citām nodarbībām, uzturoties 1. stāva vestibilā vai garderobes vestibilā.

5. Pirmajā pusgadā 1. klašu Vecākiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt un sagaidīt izglītojamos pie mācību nodarbību telpas un pagarinātās dienas grupas telpas.

6. Vecākiem un to pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolu, traucēt mācību priekšmetu stundas vai citas nodarbības.

7. Ārkārtas situācijās Vecākiem vai pilnvarotajām personām tikšanos ar izglītojamo mācību stundu laikā jāsaskaņo ar klases audzinātāju, pārējos gadījumos tikšanās notiek ārpus stundu vai citu nodarbību laika.

8. Ja Vecāki, to pilnvarotās personas vēlas tikties ar pedagogu ārpus Skolas organizētajiem pasākumiem, iepriekš ar pedagogu, netraucējot mācību procesu, jāvienojas par tikšanās laiku.

9. Vecākiem, to pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāreģistrējas pie Skolas dežuranta apmeklētāju žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu un Skolas darbinieku, ar kuru norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

III Citu nepiederošu personu uzturēšanās skolā

10. Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt Skolā, jāreģistrējas pie skolas dežuranta, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu un Skolas darbinieku, ar kuru norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

11. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, Skolas dežurants informē skolas vadību.

12. Citām nepiederošām personām aizliegts Skolas telpās un teritorijā tikties ar izglītojamo bez Vecāku atļaujas un saskaņošanas ar Skolas vadību.

13. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas telpām, traucēt mācību priekšmetu stundu vai citu nodarbību norisi.

14. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošas personas gadījumos, kad personas nevar paskaidrot ierašanās mērķi, kā arī ierašanās nav saskaņota ar Skolas darbinieku.

15. Ja nepiederošas personas uzvedība ir neprognozējama vai ir aizdomas, ka šī persona atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, Skolas dežurants nekavējoties informē Skolas vadību, kura pieņem lēmumu par valsts vai pašvaldības policijas izsaukšanu.

16. Ārpus Skolas noteiktā darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, Skolas dežurantam aizliegts ielaist Skolā izglītojamo vecākus, izglītojamos un citas nepiederošas personas bez saskaņošanas ar Skolas vadību.

IV Skolai nepiederošu personu informēšana par kārtību

17. Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Kārtību Skolas organizētajos tikšanās pasākumos, kā arī caur e-klases pastu.

18. Kārtība tiek publicēta Skolas mājas lapā www.s2vsk.lv.

19. Kārtība tiek izvietota Skolas telpās visiem pieejamā vietā.

20. Atzīt par spēku zaudējušu 2020. gada 14. janvārī apstiprināto kārtību “Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Salaspils 2. vidusskolā.”

21. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 23.martā.

 

Skolas direktore                                                                                  V.Bogdāne