• Skola
 • Lieldienas_2022
 • Foaje
 • Skolas_ter_4
 • Skolas_ter_3
 • Skolas_ter_2
 • Skolas_ter_1
 • Latvijai_100_45
 • Skolu reitings
 • Rudens_izstāde
 • 23

Iekšējās kārtības noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Salaspilī

2021. gada 30. augustā   

                                                                                 Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu,

Vispārējās izglītības likumu

un MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338

I        Vispārīgie jautājumi

1.    Salaspils pamatskolas (turpmāk-Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktiem, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu.

2.    Noteikumi nosaka:

2.1. izglītības procesa organizāciju;

2.2. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu;

2.3. noteikumi nosaka skolēnu pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.4. noteikumi nosaka skolēnu tiesības un pienākumus;

3.    Noteikumu ievērošana visiem skolēniem obligāta.

4.    Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

II      Izglītības procesa organizācija

5.    Mācību stundas sākums katru dienu plkst. 800.

Skolas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 730.

Skolēni skolā ierodas tā, lai līdz stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.

6.    Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar stundu sarakstu un ārpusklases nodarbību sarakstu. Stundas garums 40 minūtes.

7.    Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.

8.    Mācību stundas 1.-4. klasēs notiek pēc klašu sistēmas ar izņēmumiem īpašos gadījumos (filmas skatīšanās, mūzika, valodu dalīšana grupās u.c.) Tad kabinetu izkārtojumu nodrošina direktoru vietnieks.

9.    Stundu izmaiņas nākošajai dienai direktora vietniece izliek līdz plkst. 1200. Skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar stundu izmaiņām nākošajai dienai.

10.  Ārpusklases nodarbības (pulciņi, sporta sekciju darbs, deju kolektīvi u.c.) notiek pēc saraksta, ko sastāda direktora vietniece audzināšanas darbā un apstiprina skolas direktore.

11.  Starpbrīžu ilgums 10 minūtes, pusdienu laikā  30 min.

12.  Visi masu pasākumi skolā jābeidz:

1. – 4. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 1800

5. – 6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2100

7. – 9. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2245

13.  Klases pasākumu laikā par kārtību klasē atbild skolēni un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa jāsakārto.

14.  Klašu telpu atslēgas paņem no atslēgu novietnes skolotājs vai klases dežurants pirms stundām un nogādā atpakaļ pēc stundām. Ja klasē stunda nenotiek, klase jāaizslēdz.

15.  Starpbrīžos skolēni var neatstāt klašu telpas, bet dežurantiem šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākošās stundas darbam. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā.

16.  Skolēnu ēdināšana tiek organizēta pēc 4., 5., 6.stundas. 1.-6.klašu skolēni uz ēdnīcu dodas skolotāja pavadībā. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru.

17.  Skolā ir pieejama psihologa, logopēda, sociālā pedagoga un medicīnas darbinieka palīdzība.

III    Skolēnu tiesības

Skolēniem ir tiesības:

18.  Ikvienam skolēnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.

19.  Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un organizētajos pasākumos.

20.  Brīvi izvēlēties apgūt ētiku vai kristīgo mācību.

21.  Piedalīties skolas normatīvo dokumentu izstrādāšanā.

22.  Uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pirmskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.

23.  Skolēnam ir tiesības attīstīt savas radošās spējas.

24.  Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.

25.  Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

26.  Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties skolēnu padomē.

27.  Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par ieskaitēm un to apjomu, un atteikties no neplānotām un vairāk (par 2) ieskaitēm dienā.

28.  Mācību procesā izmantot skolas tehniskās ierīces (magnetofonus, datortehniku un video).

29.  Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas.

30. Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

31.  Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību skolēnu padomei vai skolas administrācijai.

32. Ierosināt skolas Nolikuma izmaiņas un papildinājumus.

33.  Apmeklēt skolu un iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

34.  Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

35.  Skolēniem ir tiesības atklāti izteikt savu argumentētu viedokli un palīdzēt ar ieteikumiem.

36.  Paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm.

37.  Izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.

38.  Koleģiāli izvērtēt skolēnu uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju.

39.  Izveidot skolēnu padomi skolā, darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citas organizācijās.

40.  Piedalīties sabiedriskajā darbībā.

41.  Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem

42.  Uz skolēna īpašumā, lietojamā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā

IV PAMUDINĀJUMU UN APBALVOJUMU SISTĒMA

Līmenis Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skolēnu

apbalvošanu

Iespējamā rīcība
1 Priekšmeta skolotājs

Uzslava

Mutiska pateicība

Ieraksti dienasgrāmatās

Pateicība vecākiem

Pateicības, atzinības mācību priekšmetā.

Ieraksti Gada sporta laureātu grāmatā; atzīmes paaugstināšana

Rosina augstākiem apbalvojumiem
2 Klases audzinātājs

Uzslava

Mutiska pateicība

Ieraksti dienasgrāmatās

Pateicība vecākiem

Atzinības vēstule

Rosina augstākiem apbalvojumiem
3 Direktora vietnieki

2 reiz gadā informatīvā biļetena izdošana

Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā

Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana

Sportā – atzinības raksti u.c. apbalvojumi

Rosina augstākiem apbalvojumiem
4 Direktors

Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu skolotāju un vecāku pieņemšana Mātes dienā

Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu piešķiršanai

Ierosinājumu izskatīšana

Rosina augstākiem Salaspils novada domes apbalvojumiem
5 Pedagoģiskās padomes sēde Goda rakstu piešķiršana Rosina pašvaldību apbalvot:
 1. Uzvarētājus olimpiādēs – Mātes dienā
 2. Izlaidumā – labākos absolventus
 3. Īpašos gadījumos
6 Pašvaldība Izskata jautājumu domē (Pašvaldības kompetencē)

V       Skolēnu pienākumi

Skolēnu pienākumi ir:

43.  Iegūt pamatizglītību.

44.  Mācīties atbilstoši savām spējām.

45.  Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

46.  Saudzēt skolas vidi.

47.  Skolēnam ir pienākums ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.

48.  Skolēniem ir pienākums ievērot skolotāju tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

49.  Skolēniem jāievēro personīgās higiēnas prasības.

50.  Precīzi jāievēro drošības instrukcijas: par ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu, drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, par drošību ekskursijās, skolas organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās.

51.  Precīzi jāievēro rīcība ārkārtas situācijās.

52.  Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem.

53. Skolas un mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts.

54.  Skolēniem skolā jāierodas savlaicīgi, vēlams ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbību (mācību stundu, fakultatīvo vai pulciņu nodarbību) sākuma. Īpašos gadījumos (transports) pieļaujams skolā ierasties ātrāk.

55.  Skolēniem skolā jāierodas lietišķā, tīrā apģērbā. Ierodoties skolā virsdrēbes jāatstāj garderobē.

56. Aizliegts skolēniem skolā un tās teritorijā ienest, lietot un glabāt cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropo vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus. Ja tiek konstatēta aizliegto priekšmetu atrašanās pie skolēna, mantas tiek anulētas, sastādīts situācijas apraksts, informēti vecāki. Tiekoties individuālajās sarunās, mantas tiek nodotas vecākiem.

57.  Skolēni, kuriem nav nodarbības (brīvstundas), stundu laikā drīkst uzturēties vestibilos, bufetē, lasītavā, ievērojot klusumu. Aizliegts brīvstundu laikā uzturēties gaiteņos, kāpņu telpās, garderobē.

58.  Nodarbības skolēniem notiek pēc stundu saraksta, ievērojot izliktās stundu saraksta izmaiņas. Uz nodarbībām norādītajos kabinetos (vai citā nodarbību vietā) skolēni ierodas pēc iepriekšējās nodarbības beigām. Pēc zvana uz stundu skolēniem jāatrodas nodarbību vietā.

59.  Skolēniem uz nodarbībām jābūt līdzi skolotāja noteiktajiem mācību piederumiem (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas u.c.) un dienasgrāmatai.

60.  Nodarbībās skolēni uzmanīgi seko līdzi, izpilda skolotāja dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem skolēniem un skolotājam. Skolēniem aizliegts nodarbību laikā ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības pārvietoties.

61.  Skolēniem jāievēro speciālo kabinetu (fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju u.c., un sporta zālē) iekšējās kārtības un drošības noteikumi.

62.  Skolēni pirms došanās mājās iepazīstas ar uz ziņojuma dēļa izliktajām stundu saraksta izmaiņām nākošajai mācību dienai.

63.  Uz sporta stundām skolēni ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēni, kuri atbrīvoti no fiziskajām nodarbībām vai cita iemesla dēļ nepiedalās sporta stundā, atrodas tur, kur viņu klase veic skolotāja norādītus darbus (atbilstoši spējām).

64.  Sākumskolas klašu (1. – 4.) skolēni starpbrīžos, pirms un pēc stundām drīkst atrasties tikai savas klases telpās vai vestibilos.

65.  Skolēni uz pusdienām dodas paredzētajā laikā (pēc zvana no stundas). Skolas ēdnīcā skolēni veic pašapkalpošanos ( aiznes lietotos traukus).

66.  Skolēniem aizliegts mācību dienas laikā aiziet no skolas. Īpašos gadījumos ar klases audzinātāja (skolotāja, administrācijas, medmāsas) atļauju drīkst aiziet no skolas pirms mācību stundu beigām. Ja skolēns patvarīgi atstājis skolas telpas mācību stundu laikā un atrodas ārpus skolas teritorijas, skola par audzēkņa drošību atbildību neuzņemas.

67.  Skolēni starpbrīžos drīkst uzturēties skolas pagalmā, 1.- 6. klašu skolēniem mācību laikā nedrīkst atstāt skolas teritoriju, 7.-9. klašu skolēni garajos starpbrīžos drīkst atstāt skolas teritoriju, nepieciešamības gadījumā uzrādot skolēnu apliecību.

68. Vēlams skolēniem savas mantas (somas, treniņtērpus u.c.) novietot kabinetos, kur paredzēta nodarbība. Starpbrīžos, kad klasei paredzēts laiks pusdienām skolas ēdnīcā, skolēni savas mantas atstāj kabinetos, kur bija iepriekšējā stunda, (vai vestibilā pie roku mazgātuves).

69.  Aizliegts skolēniem kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem un caurulēm.

70.  Aizliegts skolēniem mācību dienas laikā un skolas ārpusstundu pasākumu laikā smēķēt, lietot alkoholiskus dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas.

71.  Aizliegts skolas telpās ēst saulespuķu sēklas. Nopirktās smalkmaizītes vai cepumus jāapēd ēdnīcā, nedrīkst staigāt pa skolas telpām ēdot.

72.  Stundu laikā skolēniem jābūt izslēgtiem skaņu peidžeriem, mobilajiem telefoniem u.c. ierīcēm, kas traucē mācību procesu.

73.  Skolēni, kuri nēsā mobilos telefonus uz skolu, tā nozaudēšanas gadījumā paši atbild par sekām (neiejaucot skolotāju notikušajā).

74. Skolēniem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi par mācību procesa organizāciju, lasītavas, garderobju lietošanas un klašu un skolas dežurantu pienākumi.

75. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot skolēnus un skolas darbiniekus), huligāniski uzvesties.

76.  Apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas.

77.  Stundu kavējumu uzskaites kārtība

77.1. Nokavētās stundas klases žurnālā atzīmē priekšmetu skolotāji. Kavējumu uzskaiti organizē klases audzinātāji un katra mēneša pēdējā piektdienā informē par bērnu kavējumiem vecākus, ierakstot kavējumu kopsavilkumu dienasgrāmatās.

77.2.  Skolēnu pienākums ir attaisnojošo zīmi par kavējumiem iesniegt klases audzinātājam tūlīt pēc ierašanās skolā.

77.3.  Vecāku pienākums ir ziņot par sava bērna prombūtni slimības vai kādu citu nopietnu apstākļu dēļ.

77.4.  Kavējumus mājas apstākļu dēļ (līdz trim dienām semestrī) var uzskatīt par attaisnotiem, ja to apliecina vecāku rakstīta zīme, kurā norādīti kavējuma iemesli.

77.5.  Kavējumus slimības dēļ var uzskatīt par attaisnotiem, ja to apliecina ārsta zīme.

77.6.  Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas atbalstītajos pasākumos, tiek uzskatīti par attaisnotiem pēc skolas administrācijas norādījumiem.

 VI  ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

78.  Par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus disciplinārsodus:

       78.1. mutisks aizrādījums;

       78.2. rakstiska piezīme dienasgrāmatā;

       78.3. rakstisks ziņojums vecākiem;

       78.4. piezīme direktora rīkojumā;

       78.5. rājiens direktora rīkojumā.

79. Par skolas īpašuma bojāšanu skolēns un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas skolēna vainas dēļ nodarīts skolai. Par nodarījumu skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas skolēna personas lietā.

80. Ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām ,kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, izsaukt neatliekamās palīdzības brigādi, kā arī ziņot vecākiem.

81. Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagogs ziņo skolas administrācijai, bet administrācija nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

82. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, viņam tiek nodrošinātas mācības citā telpā sociālā darbinieka vai izglītības psihologa klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām.

83. Šo noteikumu VI daļas 80. punktā minētajos gadījumos , ja ir ārkārtas situācija un nepieciešama pedagogu nepastarpināta rīcība, pedagogs rīkojas patstāvīgi, par to informējot skolas direktoru.

84. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties par to ziņo priekšmeta skolotājam, klases audzinātājam vai skolas administrācijai.

Līmenis Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skolēnu pienākumu nepildīšanu

Iespējamā rīcība

1 Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums

Individuālās pārrunas

Ieraksts dienasgrāmatā

Telefoniska informācija/ saruna ar vecākiem

Priekšmeta skolotājs rakstiski iesniedz ziņojumu klases audzinātājam

Skolēna dienasgrāmatā

Telefonsarunu/sarunu reģistrē e-klases žurnālā “Individuālās sarunas ar vecākiem”

2 Klases audzinātājs

Individuālās pārrunas

Pārrunas klases kolektīvā

Ieraksti dienasgrāmatā

Saruna ar skolēnu un vecākiem un psihologu vai sociālo pedagogu

Saruna ar skolēnu un vecākiem un policijas pārstāvjiem

Sazinās ar skolēna vecākiem (telefoniski, rakstveidā), noskaidro problēmsituācijas cēloņus. Katru mēnesi sniedz ziņojumu par riska grupas bērniem direktores vietniecei audzināšanas darbā un sociālajam pedagogam.

Telefonsarunu/sarunu reģistrē e-klases žurnālā “Individuālās sarunas ar vecākiem”

Sarunas protokolē

Skolēna paskaidrojums

3 Direktora vietnieki

Saruna ar skolēnu un priekšmeta skolotāju

Saruna ar skolēnu un audzinātāju

Saruna ar vecākiem un skolēnu

Jautājumu izskata mazajā ped. sēdē

Sarunas protokols

Skolēna paskaidrojums

Trīspusējā vienošanās

Skolēna lietas nodošana sociālajam pedagogam

Sagatavo vēstuli policijai vai

Administratīvajai komisijai

4 Direktors

Jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju un/vai priekšmeta skolotāju un skolēna vecākiem

Piezīmes vai rājiena izteikšana

Sarunas protokols

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (glabājas skolēna personas lietā) Līguma noslēgšana starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem par konkrēti veicamo darbību un lēmuma izpildi

Informācija policijai

Informācija Administratīvajai komisijai

5 Sociālais pedagogs Ja klases audzinātājs kopīgi ar skolas atbalsta komandu nav panācis situācijas uzlabošanos, nodod ar lietu saistīto dokumentu kopijas un klases audzinātāja ziņojumu sociālajam pedagogam, kurš strādā ar bērniem skolā un viņu ģimenēm  

85. Par sistemātisku (vairāk par trim reizēm vienā mācību gadā) skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, skolēnu, ja viņš ir sasniedzis 14 gadu vecumu, sauc pie 2008. gada 11. jūnija Salaspils saistošajos noteikumos Nr 27/2008 „ Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” paredzētās atbildības. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī skolēns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tad par izdarīto pārkāpumu pie atbildības sauc skolēna vecākus vai viņu aizstājējus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173. panta.

VII Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošana izglītības iestādē

86. Evakuācijas plāni un rīcības plāns ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra ēkas stāva gaitenī labi pārredzamās vietās.

87. Mācību telpās redzamā vietā ir izvietota informācija par rīcības kārtību evakuācijas laikā.

88. Operatīvā dienestu izsaukšanas tālruņi ir izvietoti pie informācijas stenda.

89. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas evakuācijas plānu, skolā noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un rīcību ekstremālas situācijās.

VIII Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

90. Klases audzinātājs katru gadu septembrī iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu.. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē klases žurnālā. Izglītojamais, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „ iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

91. Mājturības, sporta, ķīmijas, fizikas, bioloģijas un informātikas skolotājs iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestru pirmās mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamais, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

92. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, , izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

93. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

94. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē klases audzinātājs sadarbībā ar skolas medicīnas māsu vai citu pieaicinātu profesionālu personu, ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni , izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

95. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni , izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

96. Par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni , izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

97. Vismaz vienu reizi gadā skolēnu drošības instrukcijās jāiekļauj informācija:

Par rīcību ekstremālās situācijās,

Par rīcību nestandarta situācijās,

Par ceļu satiksmes drošību,

Par drošību uz ledus,

Par drošību uz ūdens,

Par personas higiēnu un darba higiēnu,

Par darba drošību veicot praktiskos un laboratorijas darbus.

98. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, skolēni , izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.

IX Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos

99. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, skolēnu padome, Pedagoģiskā padome, Skolas padome un skolas dibinātājs.

100. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors.

101. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Direktore                                                                       V.Bogdāne