• Skola
 • Lieldienas_2022
 • Foaje
 • Skolas_ter_4
 • Skolas_ter_3
 • Skolas_ter_2
 • Skolas_ter_1
 • Latvijai_100_45
 • Skolu reitings
 • Rudens_izstāde
 • 23

Attīstības plāns un skolas pašnovērtējums

Autors Super User. Posted in Без категории

Skolas attīstības vīzija, pamatmērķi un uzdevumi

Vīzija

Salaspils 2. vidusskola – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kurā tiek atbalstīta katra skolēna brīvas, atbildīgas personības veidošanās, veicināta kopējo vērtību izpratne un pieņemšana savai rīcībai, veicinot skolēnu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un gatavību izglītības turpināšanai mūža garumā.

Pamatmērķis

Veidot radošu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Uzdevumi

 1. Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstīgu mācību saturu, sekmējot izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanu, pielietošanu standarta un nestandarta situācijās.
 2. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, inovācijām un veselīgu dzīvesveidu.
 3. Veicināt skolēnu vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot skolēnus līdzdalībai dzīvē, atbildīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību.
 4. Radīt skolēniem iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt skolēnu iztēli, attīstīt spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli.
 5. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību, lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības posmos.
 6. Pilnveidot karjeras izglītību un skolēna līdzatbildību savas karjeras izvēlē.
 7. Racionāli izmantot piešķirto finansējumu mērķu sasniegšanai.

Attīstības plāns 2017./2021.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.