• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Attīstības plāns un skolas pašnovērtējums

Skolas attīstības vīzija, pamatmērķi un uzdevumi

Izglītības iestādes misija – nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu kvalitatīvu mācību procesu katra izglītojamā personības attīstībai.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kurā tiek atbalstīta katra skolēna brīvas, atbildīgas personības veidošanās, veicināta kopējo vērtību izpratne un pieņemšana, veicinot skolēnu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – sadarbība, atbildība, tradīcijas.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g. 

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

 Attīstības plāns 2022./2023. - 2024./2025.m.g.