• Skola
 • Foaje
 • Skolas_ter_4
 • Skolas_ter_3
 • Skolas_ter_2
 • Skolas_ter_1
 • Latvijai_100_45
 • Skolu reitings
 • Rudens_izstāde
 • 1b_2020
 • Biologija_2020
 • 23

Noteikumi par uzņemšanu 1.klasē

Autors Super User. Posted in Без категории

Pielikums lēmumam 

Par Salaspils novada domes noteikumu “Par iesniegumu reģistrēšanu bērnu uzņamšanai 1.klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu

NOTEIKUMI

Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

 Izdoti saskaņā ar likuma

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrē un izskata iesniegumus par bērnu uzņemšanu 1.klasē Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) piesaka bērnu mācību uzsākšanai izglītības iestādes 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit normatīvajos aktos noteiktais vecums pamatizglītības ieguvei - 7 gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk, saskaņā ar vecāku vēlmēm, vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, ko vecāki iesniedz izglītības iestādē kopā ar iesniegumu

3. Pašvaldība pēc vecāku izvēles nodrošina bērnam iespēju apgūt izglītības programmu apguvi vienā no Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.

4. Katru gadu līdz 1.martam Salaspils novada dome nosaka uzņemamo izglītojamo prognozējamo maksimālo skaitu pirmajās klasēs katrā izglītības iestādē.

II. Iesniegumu iesniegšana un reģistrācija bērnu uzņemšanai izglītības iestādēs

5. Iesniegumu iesniegšana un reģistrācija bērnu uzņemšanai izglītības iestāžu 1.klasēs jaunajam mācību gadam notiek katru gadu no 5. marta līdz 5. aprīlim.

6. Vecāki, piesakot bērnu mācību uzsākšanai izvēlētās izglītības iestādes 1.klasē, iesniedz noteiktas formas iesniegumu, kas pieejams attiecīgajā izglītības iestādē vai elektroniski izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

7. Iesniegumu par bērna pieteikšanu mācību uzsākšanai izglītības iestādes 1.klasē vecāki iesniedz vienā no šādiem veidiem:

7.1. klātienē izvēlētajā izglītības iestādē un uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu;

7.2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz izvēlētas izglītības iestādes e-pasta adresi.

7.3. elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

8. Iesniegumus reģistrē izglītības iestāžu dokumentu vadības sistēmā, dokumentējot iesniegumu saņemšanas datumu un iesniegšanas laiku.

III. Bērnu uzņemšana izglītības iestādes 1.klasē

9. Pēc iesniegumu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē iesniegšanas termiņa beigām Izglītības iestāde, ievērojot saņemto iesniegumu hronoloģisko secību, veido pretendējošo bērnu sarakstu un piešķir bērnam kārtas numuru atbilstoši šādām prioritātēm:

9.1. bērna un viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un bērna brāļi vai māsas mācās attiecīgajā izglītības iestādē – 1.prioritāte;

9.2. kāds no bērna vecākiem ieņem attiecīgās izglītības iestādes pedagoga amatu – 2.prioritāte;

9.3. bērna un viena no bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un tā bija pašvaldībā līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim – 3.prioritāte;

9.4. bērna un viena no bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un tā reģistrēta pašvaldībā pēc iepriekšējā gada 31. decembra – 4.prioritāte;

9.5. citi, šo noteikumu 9.punktā neminēti gadījumi – 5.prioritāte.

10. Bērnam piešķirto rindas kārtas numuru un lēmumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē paziņo vecākiem uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi līdz 15.maijam. Par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vai atteikumu to piešķirt izglītības iestāde paziņo vecākiem uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi līdz 15.maijam.

11. Lēmumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes vadītājs.

12. Gadījumā, ja bērnam nav iespējams nodrošināt vietu 1.klasē izglītības iestādē, Administrācijas Izglītības daļas speciālists, konsultējoties ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir pieejamas brīvas vietas.

13. Ja ir mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai sarakstā attiecīgajā prioritātē un rindas kārtas numura piešķiršanai, izglītības iestādei ir tiesības aktualizēt sarakstu.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Noteikumi stājas spēkā no 2021.gada 1.februāra.

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Salaspils novada domes 2019.gada 14.februāra noteikumus “Noteikumi par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs” (prot. Nr.4, 24.§).

Domes priekšsēdētājs  R.Čudars