• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Iekšējie noteikumi

Autors Super User. Posted in Без категории

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Salaspilī

2012.gada 03.septebmrī                                                                                                       Nr. 14

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē.

Izdota, saskaņā uz 01.02.2011. MK noteikumiem Nr. 89

1.Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi par to informē (laikā no plkst. 7:45) Salaspils 2.vidusskolas tehnisko sekretāri, direktora vietnieku vai savas klases audzinātāju:

Zvanot pa tālruni - 6794095; 28698341;

nosūtot īsziņu savas klases audzinātājam;

nosūtot e-pastu :Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.

2.1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases audzinātāju, norādot bērna uzvārdu un klasi.

3.Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs skolu (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamai bērna ierašanās datums.

4.Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos izglītojamos e-klases žurnālā un nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu direktora vietniecei Olgai Smirnovai.

5.Par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu un ievadīšanu kavētāju elektroniskā datu bāzē ir atbildīga tehniskā sekretāre Jekaterina Proškina pēc direktora vietnieces O.Smirnovas apkopotajām ziņām.

6.Ja izglītojamais nav ieradies skolā uz mācību sākumu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski sazinās ar vecākiem , lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

7.Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo ( ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē klases audzinātāju. Klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

8.Katru piektdienu pēc mācību stundām klašu audzinātāji iesniedz direktora vietniecei Olgai Smirnovai kopsavilkumu par skolēnu stundu kavējumiem, O.Smirnova  apkopo rezultātus un tehniskā sekretāre Jekaterina Proškina ievada tos datu bāzē, kuri tiek apspriesti pirmdienās sanāksmēs pie direktora.

9.Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, skola par to nekavējoties rakstveidā informē  Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļu, lai tie atbilstoši savai kompetencei koordinētu skolas neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, un informētu par izglītojamo sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

10.Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurā bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, skola par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

11.Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti skolas tīmekļa vietnē. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.

Direktore                                                                                                             V.Bogdāne