• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

J Ozolins lasisana15.septembrī Salaspils novada bibliotēkā Jānis Ozoliņš, 6.d klases skolnieks, pārstāvēja Salaspils pamatskolu NACIONĀLAJĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBĀS. Jānis sacentās ar labākajiem Pierīgas konkursantiem. Šajā konkursā tiek noteikts viens labākais no labākajiem, kurš piedalās nākamajā  kārtā Latvijas Nacionālajā bibliotēka. Šoreiz uzvarēja skolniece no Sējas pamatskolas. Paldies, skolotājai Anitai Terehovai par laiku un darbu, lai palīdzētu Jānim sagatavoties sacensībām.

Krīt naktīs āboli...

No rīta pilna zāle.

Un zvaigznes septembrī

Kā zelta augļi krīt.

Un atkal septembrī

Kāds gads no jauna sākas!

Jaunajā mācību gadā visiem novēlu būt atvērtiem radošai enerģijai, dievišķai mīlestībai, lai mūs visus vada iekšējā sirds gudrība!

Mūsu dzīve - tā ir šodiena! Mums pieder laiks, un svarīgi ir tas, kāda ir šī laika un brīža kvalitāte. Atvēlēsim sev laiku un telpu izaugsmei.

Īpaši apsveicu 133 pirmklasnieku, kuri uzsāka skolas gaitas mūsu skolā.

Novēlu veiksmīgu katru dienu, neizsīkstošu enerģiju un labestību ikdienas gaitās visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem!

Jūsu direktore Veneranda Bogdāne

Zinibu diena 2021

Esam saņēmuši Nacionālā Botāniskā dārza uzaicinājumu izveidot oriģinālu putnubiedēkli. Arī mūsu iestādē ir radoši darbinieki! Ar vēlmi dzīvot tīrā vidē un videi draudzīgi ar prieku izveidojām savu putnubiedēkli!

Putnubiedelis

Cienījamie 1.klašu vecāki!

Klašu vecāku sapulces notiks 26.augustā plkst.1730

1.a un 1.b klasēm ZOOM platformā (saiti nosūtīs klašu audzinātāji).

1.c,d,e klasēm skolas teritorijā, pie centrālās ieejas Jūs sagaidīs klašu audzinātāji.

1.septembrī plkst.1100 notiks 1.klašu svinīgā līnija skolas pagalmā. 

Skolas zvans

Laika periodā no 2021. gada 26. aprīļa līdz 7. maijam Salaspils 2. vidusskolā notika iestādes akreditācija, kā arī izglītības iestādes vadītājas V.Bogdānes profesionālās darbības novērtēšana.

Akreditācijas process notika attālināti, arī mācību stundas tika vērotas tiešsaistē ZOOM platformā, kā arī iestādes apskate.

Ar 2021. gada 1.septembri skola kļūs par Salaspils pamatskolu, kura realizēs arī uz 6 gadiem akreditētās 4 pamatizglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma,

2. Pamatizglītības mazākumtautību programma,

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,

4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Jau uz doto brīdi skolā ir pieteikušies 137 pirmklasnieki, 79 no tiem uz latviešu plūsmas pamatizglītības programmu (tās ir jau 3 pilnas klases).

Skolas profesionālā darbība tika vērtēta pēc 7 jomām un 17 vērtēšanas kritērijiem. Akreditācijas procesā notika attālinātas intervijas ar iestādes vadītāju, vietniekiem, pedagogiem, dibinātāja pārstāvjiem, vecākiem, iestādes padomi, izglītojamajiem un atbalsta personālu.

Visas jomas tika novērtētas uz “labi” vai “ļoti labi”.

Kā izglītības iestādes stiprās puses komisija novērtēja pedagogu dalību aprobācijas projektā “Skola 2030”, projektā iegūtās zināšanas, kuras ir potenciāls pārmaiņu ieviešanā. Skolā ir zinoša vadības komanda, metodisko jomu vadītāji un pedagogi, kuri ir gatavi jauno standartu īstenošanai, var sniegt atbalstu cietiem, plānojot mācīšanos dažādu grupu vajadzībām.

Augstu novērtēja skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu, āra teritoriju, kas ir piemērota praktiskiem darbiem svaigā gaisā.

Atzinīgi tika novērtēts arī dibinātāja atbalsts pedagogu motivēšanā un izglītošanā, mērķtiecīgi plānojot pedagogu profesionālo pilnveidi, ņemot vērā aktuālas vajadzības.

Protams, ir arī lietas, kuras vēl jāpilnveido, plānojot nākamā perioda attīstību, iesaistot šajā procesā visas ieinteresētās puses - gan dibinātāju, gan pedagogus, gan izglītojamos un viņu vecākus.

Mammadaba meistarklasē skolēniem ir iespēja atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā, lai izjustu zemi, sauli un ūdeni uz savas ādas, jo tie ik dienu veic īstu meistardarbu – rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi – mežu!

Mācību gada laikā Jauniešu kluba "Veselības avots" dalībnieki paveica 3 meistardarbus: ĀRA MEISTARSTUNDU, KOKA MEISTARSTIĶA STUNDU un MEŽA MEISTARDIENU. Kā apliecinājumu par aktīvu darbu Mammadaba meistarklasē klubs saņēma Meistaru diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu” un starptautisko sertifikātu.

Sertifikats Veselibas avots Meistaru diploms Veselibas avots

24. maijā 5.d klases skolēniem bija iespēja satikties un mācīties skolas āra klasēs. Skolēniem bija projekta darbs "Skaistais mums apkārt". Projekta ietvaros notika dabaszinību stunda, kurā skolēni apguva prasmi sagatavot augsni un stādīt augus; literatūras stunda, kurā lasīja dažādu autoru tekstus par augiem un zīmēja ilustrācijas; latviešu valodas stunda, kurā minēja augu anagrammas, spēlēja mēmo šovu un rakstīja izvēlētā auga stāstu.

Skolēni bija ļoti priecīgi par iespēju būt kopā un interesantajām nodarbībām.

Paldies, skolotājām Inārai Pastarei, Anitai Terehovai un Baibai Asarei!

Ara stundas 1 Ara stundas 2

Attālināts Ķekavas novada radošs konkurss Skolēniem un jauniešiem "Zvaigzne 2021", kurā piedalījās arī no mūsu skolas, 3.c klases skolnieces Adrija Anete Capa un Tīna Udalova. Meitenēm bija jāiesūta video ar iedziedātu dziesmu.

Apsveicam 3.c klases skolnieci Adriju Aneti Capu par iegūto 3.vietu un Tinu Udalovu par atzinību!

tīnai  Adrijai

3 lapa no 5