• Latvijai_100_45
 • 1_klasnieki_2018
 • 5_klases_2018
 • Latviski par Latviju
 • Skolu reitings
 • Richu_Rachs
 • Ziemassvetiku_koncerts_2
 • YEYS2018
 • Ziemassvetku_koncerts_1
 • 18.novembris 2015.gadā
 • 1
 • Dambretes
 • Foaje
 • 3
 • Jaksti
 • Satviski par Salaspili
 • 14
 • 23
 • 27
 • 123

Attīstības plāns

Autors Super User. Posted in Без категории

Skolas attīstības vīzija un pamatmērķi

Vīzija:

SKOLA - SALASPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS CENTRS, KURŠ IR ATVĒRTS SABIEDRĪBAI IZGLĪTĪBAS IEGUVEI DAŽĀDĀS MĀCĪBU PROGRAMMĀS AR SAKĀRTOTU, DROŠU, MŪSDIENĪGU MĀCĪBU VIDI UN KOMPETENTIEM, RADOŠIEM PEDAGOGIEM.

SKOLĒNS /IZGLĪTĪBAS IEGUVĒJS- MOTIVĒTS, SABIEDRISKI AKTĪVS,  RADOŠS INDIVĪDS, SPĒJĪGS DARBOTIES SABIEDRĪBĀ, KURŠ APGŪST MĀCĪBU IEMAŅAS UN PRASMES UN IR GATAVS TĀLĀKAI IZGLĪTĪBAI MŪŽA GARUMĀ.

VECĀKI UN APKĀRTĒJĀ SABIEDRĪBA – VIENOTA IZGLĪTĪBAS PROCESA SASTĀVDAĻA, IEINTERESĒTI UN ATBALSTOŠI.

Pamatmērķis:

 • Skola nodrošina kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguvi licenzētas izglītības programmās.
 • Skola nodrošina pēctecību starp izglītības pakāpēm, sākot no pirmskolas izglītības 5-6 gadīgajiem bērniem līdz vispārējās vidējās izglītības apguvei.
 • Skolas veicina vispusīgu personības attīstību, piedāvājot spēju izkopšanu mācību procesā un interešu programmās.
 • Skola sekmē skolēnu mācību un sociālo prasmju attīstību, ļauj izpausties skolēna talantam, veicina viņa izaugsmi par sabiedrībai noderīgu un valstij lojālu pilsoni.

 

Salaspils 2. vidusskolas attīstības prioritātes 2013.-2015. gadam

Pamatjoma

2013

2014

2015

Mācību saturs

Speciālo izglītības programmu skolēniem ar mācību traucējumiem izstrāde, licenzēšana un realizācija pamatskolas posmā. Jauno standartu pamatizglītībā vēsturē realizācija.

Digitālo un interneta resursu vieta un loma mācību stundā un priekšmeta satura apguvē. Jauno standartu pamatizglītība angļu valodā realizācija.

Lasītprasmes apguve visos mācību priekšmetos. Dzīves prasmes un to integrācija mācību saturā.

Iekļaujošā izglītība un vidusskolas vispārizglītojošās  programmas ar latviešu apmācību valodu realizācijas atjaunošana.

Mācīšana un mācīšanas

Pedagogu pašvērtējuma prasmju pilnveide apzināti strādājot pie savas un skolēnu darbības optimizācijas mācību stundās. Līdzdalība starptautiskajās Comenius un Grundvig programmās.

Efektīvu mācību metožu iedzīvināšana un skolēnu darbības aktivizēšana mācību procesā, izmantojot IT interneta un digitālos resursus.

Audzēkņu personīgās atbildības, pašanalīzes un pašvērtējuma loma motivācijas paaugstināšanā un augstvērtīgu mācīšanās rezultātu sasniegšanā.

Skolēnu sasniegumi

E-klases piedāvāto iesēju ieviešana pilnā apjomā. Izglītības portālu iespēju izmantošana pārbaudes darbu veidošanā un rezultātu analīzē.

ZPD satura kvalitātes uzlabošana piesaistot Salaspils zinātņu institūtu resursus.

Izglītības portālu piedāvāto iespēju izpēte un izmantošana mācību procesā.

Skolēnu aktīva līdzdalība dažādos Latvijas mēroga konkursos.

Savlaicīga vielas apguves diagnostika  un individuālo konsultāciju izmantošana pārsvarā korekciju un vielas apguves uzlabošanai pirms pārbaudes darbiem.

Atbalsts skolēniem

Nodrošināt optimālu sadarbību starp skolotājiem, skolēniem, atbalsta komandu un vecākiem.

Meklēt un ieviest jaunas sadarbības formas. Pilnvērtīgi izmantot skolas mājas lapas iespējas skolēniem aktuālas informācijas apmaiņā .

Skolēnu iesaistīšana savas mācību darbības plānošanā, izvērtēšanā. Pašanalīzes un pašvērtējuma iemaņu apzināta veidošana visos vecuma posmos.

Uzlabot iespējas skolēniem iesaistīties skolas līdzpārvaldē.

Veidot skolēnos prasmi apzināti plānot savu darbību, lai iegūtu maksimālu atbalstu augstvērtīgu mācību rezultātu sasniegšanā.

Skolas vide

Klašu telpu optimāla apgaismojuma un estētiskas, mūsdienu mācību procesu veicinošas, vides nodrošināšana. Skolas apkārtnes labiekārtošana.

Informatīvās vides uzlabošana uzlabojot skolas mājas lapas dizainu un funkcionalitāti.

Stadiona pilnvērtīga izmantošana sporta stundās.

Skolas gaiteņu labiekārtošana. Tehniskā personāla darbības optimizācija.

Modernas, mūsdienīgu mācību procesu nodrošinošas mācību tehnoloģiju vides pieejamības nodrošināšana kabinetos, kabinetu nodrošināšana ar interaktīvajām tāfelēm, multimediju centriem.

Resursi, atbalsts pedagogiem

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas skolotāju izglītības un tālākizglītības plānveidīga nodrošināšana. Pedagogu līdzdalība metodisko līdzekļu un mācību materiālu izstrādāšanā. Interaktīvās tāfeles un digitālo un interneta resursu izmantošana mācību procesā.

Pedagogu kompetenču pilnveide, nodrošinot metodisku atbalstu un labākās pieredzes popularizēšanu darbā ar IT mācību stundā, izmantojot digitālos un interneta resursus mācību stundās.

Pedagogi kompetenti un radoši izmanto skolas vides iespējas mūsdienīga, kvalitatīva mācību procesa īstenošanā. Kopā ar skolēnu plāno mācību darbības un rezultātu korekcijas iespējas.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas vadības komandas tālākizglītība, līdzdalība starpskolu projektos, kā iespēja iegūt informāciju par labākās pieredzes piemēriem citās skolās un savas pieredzes popularizēšana un plašāka skatījuma veidošana uz izglītības procesiem Latvijā un pasaulē.

Izpratne par normatīvo aktu prasībām skolas darbības organizēšanā.

Sistēmiska, analītiska pieeja projektu pieredzes un labas prakses piemēru ieviešanā skolas mācību un metodiskajā darbā.

Skolotāju maksimāla iesaistīšana skolas darbības analīzē un tālākās darbības plānošanā.

Skolas darbības progresa ziņojums, kā nozīmīgs solis skolas attīstībā gada laikā.

Skolas pašanalīzes sistēmas pilnveide ar optimālu atbildības deleģēšanu un pedagoģiskā procesa harmonizēšanu. Visiem skolas darbiniekiem saprotama un akceptēta skolas vadības sistēma, kuras veidošanā iesaistīti visi skolotāji.

Pašnovērtējuma ziņojums