• Latvijai_100_45
 • 1_klasnieki_2018
 • 5_klases_2018
 • Latviski par Latviju
 • Skolu reitings
 • Richu_Rachs
 • Ziemassvetiku_koncerts_2
 • YEYS2018
 • Ziemassvetku_koncerts_1
 • 18.novembris 2015.gadā
 • 1
 • Dambretes
 • Foaje
 • 3
 • Jaksti
 • Satviski par Salaspili
 • 14
 • 23
 • 27
 • 123

Vērtēšanas kārtība

Autors Super User. Posted in Без категории

SALASPILS 2. VIDUSSKOLAS

 IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Skolēnu zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.468, Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 30.§) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta noteikumi Nr.281, Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 47.§) un “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 11.punktu. Kā arī ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”.

1.2. Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi skolas pedagogi, skolēni un viņu vecāki. Par to atbildīgi direktora vietnieki izglītības jomā un klases audzinātāji. Vērtēšanas kārtība ir ievietota Salaspils 2. vidusskolas mājas lapā www.s2vsk.lv/lv/

1.3. Mācību sasniegumu vērtēšana attiecas uz visām realizējamajām izglītības programmām un vecumposmiem. Cita vērtēšanas kārtība un procedūra aizliegta.

2. Vērtēšanas pamatprincipi

2.1. Prasību atklātības un skaidrības princips;
2.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
2.3. Vērtējuma atbilstības princips;
2.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips;
2.5. Vērtējuma obligātuma princips.
2.6. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu 4. - 12. klasēs un 2. - 3. klasēs priekšmetos, kuros vērtē 10 ballu skalā: vērtējumu skaits mēnesī katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks kā stundu skaits attiecīgā mācību priekšmetā nedēļā (ballēs, i/ni).

2.7. Izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību priekšmetus un pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.8. Ierakstu "n/v" izglītojamajam semestrī izdara, ja viņš ir izbraucis no valsts uz laiku ne ilgāku par gadu (atbilstoši MK normatīvajiem aktiem) vai neapmeklē skolu.  Izglītojamajam tiek veikts ieraksts „n/v” gadā, ja abos semestros ir ieraksts "n/v".

2.9. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus.

2.10. Pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamajam nosaka atbilstoši MK noteiktajai kārtībai. Skolā ir direktora apstiprināts konsultāciju grafiks, ar kuru tiek iepazīstināti skolēni un vecāki. Par to atbild direktora vietnieki mācību jomā, klašu audzinātāji un priekšmeta skolotāji.

2.11. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek visās klasēs (izņemot 3. un 6.klasē), ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumus.

2.12. 3. un 6. klasē vērtējumu mācību priekšmetā gadā izliek, ņemot vērā 1. un 2. semestra un valsts pārbaudes darba vērtējumu.

2.13. Ja radušās nesaskaņas par izglītojamā vērtējumu mācību priekšmetā gadā, pēc motivēta vecāku rakstiska pieprasījuma (ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc izglītojamā vērtējuma mācību priekšmetā gadā rakstiskas izziņošanas), priekšmeta skolotājs sniedz pamatojumu, ko izskata skolas administrācija un sniedz vecākiem atbildi.

2.14. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas:  skolēna dienasgrāmata  1.-5. klasē; pārbaudes darbi; sekmju izraksti;  darbu mapes; vecāku sapulces;  individuālas konsultācijas/vecāku dienas;  e-klase.

2.15. Vērtēšanas kārtība ir apspriesta metodiskās padomes sēdē 2018. gada 10.aprīlī un apstiprināta ar direktora rīkojumu, tā ir saistoša visiem Salaspils 2. vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem.

 2.16. Grozījumi vērtēšanas kārtībā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz metodiskās padomes sēdē izteiktajiem ieteikumiem.

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas norise

3.1. Vērtēšanas mērķis ir nodrošināt izglītojamo vērtēšanas kvalitāti Salaspils 2. vidusskolā atbilstoši Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasībām.

3.2. Vērtētājs var būt: skolotājs, pats skolēns, klasesbiedri (iekšējā vērtēšana);  skolas administrācija, vecāki, eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas (ārējā vērtēšana).

3.3. vērtēšana ir integratīva mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc veicama visā mācību laikā, izvēloties piemērotāko, vērtēšanu var organizēt, izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus, tie ir aprakstīti mācību priekšmeta paraugprogrammā.

3.4. Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra skolēna izglītotības līmeni, vērtējumam jāatspoguļo gan apgūto zināšanu apjoms, gan iegūtās prasmes, gan skolēna attieksme pret izglītošanos, gan arī katra skolēna individuālā attīstības dinamika Katrā izglītības posmā šo komponentu īpatsvars vērtējumā ir atšķirīgs. Tā, piemēram, 1.-3. klasē daudz svarīgāk ir veidot skolēnos pareizu mācīšanās motivāciju, apgūt nepieciešamās garīgās darbības prasmes, vērot katra skolēna attīstības dinamiku, nevis vērtēt tikai iegūto zināšanu apjomu. Pārbaudīt un novērtēt visus izglītības kvalitātes komponentus var tikai skolotājs, kas ikdienā darbojas klasē, un arī paši skolēni savstarpējā novērtējumā un pašnovērtējumā. Pārbaudes darbos var novērtēt tikai zināšanas un prasmes.

Posms

1.-3. klase

4.-6. klase

7.-12. klase

Komponents

Vērtējums   mācību procesā(%)

Vērtējums pārbaudes darbā(%)

Vērtējums   mācību procesā(%)

Vērtējums pārbaudes darbā(%)

Vērtējums   mācību procesā(%)

Vērtējums pārbaudes darbā(%)

Zināšanas

10-25

20-33

20-25

33

25-33

40

Prasmes

30

67-80

25

67

25

60

Attieksme

25-30

-

25

-

25

-

Attīstības dinamika

20-30

-

25-30

-

17-25

-

3.5. Mācību darbā viss vērtēšanas process ir kriteriāls - skolēnu sasniegumi tiek salīdzināti ar mācību priekšmetu standartu prasībām.

3.6. Pārbaudes darbu veidus, skaitu un norises termiņus nosaka mācību priekšmeta skolotājs vai izstrādātā izglītības programma, tie atzīmēti mācību priekšmeta programmā  un pārbaudes darbu grafikā katrai klasei.

3.7. Valsts pārbaudes darbu veidi un to norises termiņi noteikti MK noteikumos un mācību priekšmeta standartā.

4. Mācību sasniegumu vērtējums 10 ballu skalā

4.1. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.-12. klasē vērtē 10 ballu skalā.

4.2. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji:  iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;  iegūtās prasmes un iemaņas; attieksmes un izaugsmes dinamiku.

4.3. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10 - "izcili", 9 - "teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - "viduvēji", 4 - "gandrīz viduvēji", 3 - "vāji", 2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti vāji"). Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts".

4.4. Nosakot vērtējumu 10 ballu skalā, kritēriji tiek izvērtēti kopumā.

4.5. 9 un 10 balles izglītojamais iegūst, ja:  ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, to izprotot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai; prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības; spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas;  prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā.

4.6.  6, 7 un 8 balles izglītojamais iegūst, ja: spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, to izprotot, saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā; prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus; mācību priekšmeta satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi konstatācijas līmenī; ieguvis attīstītu sadarbības un saziņas prasmi.

4.7. 4 un 5 balles izglītojamais iegūst, ja: ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt atpazīšanas noteikumus, risina tipveida uzdevumus; mācību priekšmeta saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami; mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga norādījumus; ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi.

4.8. 4. 1, 2 un 3 balles izglītojamais iegūst, ja:  spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumē un reproducē nepietiekamu apgūstamā satura apjomu (mazāk nekā 50 %), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu uzdevumu; mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no mazsvarīgā.

4.9. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu mācību priekšmetā 10 ballu skalā atbilstoši šiem noteikumiem, mācību priekšmeta standartam, kā arī mācību priekšmeta programmai konkrētā klasē detalizētāk nosaka mācību priekšmeta pedagogs.

4.10. Atbilstoši valsts standartam visiem darbiem (mutiskajiem, rakstu), kas tiek novērtēti ballēs, tiek izstrādāta vērtēšanas skala. Skolēni pirms katra pārbaudes darba tiek iepazīstināti ar darba vērtēšanas kritērijiem. 

Balles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Apguve %

1-32%

33-59%

60-84%

85-100%

4.11. Skolēnu sniegumu var vērtēt, pārbaudot to rakstos, mutvārdos, praktiski vai kombinēti (mutiski un rakstiski).

5. Vērtējuma i/ni lietošana

5.1. i/ni - formatīvais vērtējums.  Ar i/ni tiek vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi, kļūdu labojumi, atsevišķu prasmju apguve.

5.2. i - ja skolēns mācību vielu apguvis atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un kritērijiem. Tas nav vērtējums virs 4 ballēm, bet gan apliecinājums, ka mācītais apgūts noteiktā apjomā. Darbu vērtē pēc grūtības pakāpes, to nosaka priekšmeta skolotājs, pirms darba rakstīšanas par nosacījumiem informējot skolēnus. 

6. Vērtēšana sākumskolas 1.-3. klasē

6.1.  1.klasē  vērtēšana notiek saskaņā ar vispārējām prasībām. Tiek vērtētas izglītojamo zināšanas, prasmes un attieksmes saskaņā ar attiecīgā mācību priekšmeta standartu visos mācību priekšmetos.

6.1.2. Mācību sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši visos mācību priekšmetos, izsakot īsā, koncentrētā mutvārdu vai rakstveida formā. Klases žurnālā vērtējumu izsaka, izmantojot šādus apzīmējumus: " X "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās.

6.2.  2. klasē latviešu valodā un matemātikā  un krievu valodā mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā un ar „i" un „ni";

6.2.1. Kārtējie pārbaudes darbi 10. 2.  punktā minētajos mācību priekšmetos tiek vērtēti 10 ballu skalā un semestru un gada atzīme izliekama ballēs.

6.2.2. Pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumi atspoguļojami, izmantojot apzīmējumus " X "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās.

6.3.  3. klasē latviešu valodā, krievu valodā, matemātikā un angļu valodā mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā un ar „i" un „ni";

6.3.1. Kārtējie pārbaudes darbi 10. 2.  punktā minētajos mācību priekšmetos tiek vērtēti 10 ballu skalā un semestru un gada atzīme izliekama ballēs.

6.3.2. Pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumi atspoguļojami, izmantojot apzīmējumus " X "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās.

7. Pārbaudes darbu vērtēšana

7.1. Pārbaudes darbi ir vērtējami tikai 10 baļļu sistēmā un " X "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās  attiecīgajās klasēs un priekšmetos, kurus nevērtē 10 baļļu skalā.

7.2. Pārbaudes darba vērtējums tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc darba uzrakstīšanas un ierakstīts e- žurnālā. Ja pārbaudes darbs ir apjomīgs (sacerējumi, esejas, referāti u.c.), tad pārbaudes darba vērtējuma veikšanas un vērtējuma ierakstīšanas e-žurnālā maksimālais termiņš ir 2 nedēļas pēc darba uzrakstīšanas.

7.3. Vērtējums pārbaudes darbā skolēnam tiek darīts zināms nākamajā mācību stundā, kura seko pēc vērtējuma fiksācijas e-žurnālā.

7.4.Slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nokavēto stundu vielu skolēns apgūst patstāvīgi vai konsultāciju laikā.

7.5. Pārbaudes darbi ir jāveido tikai 10 ballu skalā un jādod iespēja izglītojamam nopelnīt maksimālo vērtējumu.

7.6. Pārbaudes darbā tā veidotāji ietver dažāda veida uzdevumus (objektīvi vērtējamus - ar vienu pareizu atbildi, un subjektīvi vērtējamus - iespējamas dažādas skolēnu atbildes, kuru vērtējums atkarīgs no izstrādātajiem kritērijiem). Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt skolēnus ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem.

7.7. Skolēnam nedrīkst samazināt vērtējumu par disciplīnas pārkāpumiem.

7.8. Attaisnojošu kavējumu gadījumā izglītojamajam ir tiesības veikt pārbaudes darbu divu nedēļu laikā kopš ierašanās skolā, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Atsevišķos gadījumos skolotājs var skolēnu no viena pārbaudes darba atbrīvot (piedalījies mācību priekšmeta olimpiāde, novadā, valstī).

7.9. Ja pārbaudes darbs ir bijis pēdējās 8 darba dienās līdz semestra beigām un skolēns to nav rakstījis attaisnojoša iemesla dēļ, vērtējums netiek izlikts un ņemts vērā, aprēķinot semestra atzīmi.

7.10. Rakstisko pārbaudes darbu skolēns izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, zīmuli var lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst izmantot korektoru. Ja izglītojamais izmanto neatļautus palīglīdzekļus, tad skolotājam ir tiesības anulēt daļu no pārbaudes darba. Vērtē darbu kopš brīža, kad skolēns sāk pildīt pārbaudes darbu bez palīglīdzekļu izmantošanas.

7.11. Pārbaudes darbu norises laikus skolotājs saskaņo semestra sākumā, un ieraksta pārbaudes darbu grafikā, kurš atrodas klases mapē skolotāju istabā.

7.12. 1. - 7. klasēs netiek plānots vairāk par 1 tematisko pārbaudes darbu vienā dienā, 8. - 12. klasēs var tikt plānoti 2 tematiskie darbi vienā dienā. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas pārbaudes darbu grafikā skolotājs saskaņo ar direktora vietnieku mācību darbā, par to savlaicīgi tiek brīdināti skolēni.

7.13. Skolēnu sniegumu var vērtēt, pārbaudot to rakstos, mutvārdos, praktiski vai kombinēti (mutiski un rakstiski).

7.14. Pārbaudes darbs dod iespēju izvērtēt skolēna sniegumu attiecībā pret valsts standarta prasībām, izsakot to noteiktā vērtējumā (aprakstoši, ballēs), vai salīdzināt skolēnu sniegumus savstarpēji (vērtējums līmeņos).

7.15. Pārbaudes darbi ir svarīgākais vērtēšanas veids, kurš nosaka katra semestra un mācību gada skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu.

7.16. Uzlabotais vērtējums tiek fiksēts e-žurnālā tajā pašā ailē, kurā ir nesekmīgais pārbaudes darba vērtējums, rakstot to aiz slīpsvītras.

7.17. Uzlabot saņemto vērtējumu var tikai 1x. Pietiekamu vērtējumu ir tiesības uzlabot, veicot skolotāja uzdoto papilddarbu.

7.18. Ja nav apmeklēts 50 % mācību stundu semestrī un skolēns ir nesekmīgs, vai/un nav kārtoti visi skolotāja noteiktie pārbaudes darbi, skolēns kārto pārcelšanas eksāmenu vai piedalās papildu mācību pasākumos vasarā.

7.19. 1. - 6. klasēs netiek plānots vairāk par 1 tematisko pārbaudes darbu vienā dienā, 7. - 12. klasēs var tikt plānoti 2 tematiskie darbi vienā dienā. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas pārbaudes darbu grafikā skolotājs saskaņo ar direktora vietnieku mācību darbā, par to savlaicīgi tiek brīdināti skolēni.

7.20. Valsts pārbaudes darbu laikus, kārtību, prasības nosaka ārējie normatīvie dokumenti. 

8. Mājas darbu un pierakstu burtnīcu vērtēšana

8.1. Mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami klases e-žurnālā matemātikā un valodu mācību priekšmetos. Pārējos mācību priekšmetos vērtēšana tiek saskaņota Metodiskajā komisijā un klases e-žurnālā nav fiksējama.

8.2. Mājas darbus skaitu nosaka skolotājs atbilstoši apgūstamajai mācību programmai. Skolotājs veic ierakstu e-žurnālā  dienā, kad ir notikusi stunda, norādot uz kādu datumu mājas darbs izpildāms.

8.3. Mājas darbus vērtē ar i/ni atbilstoši grūtības pakāpei. Skolotājs pirms vērtēšanas informē par vērtēšanas principiem. 

8.4. ni - 1) ja mājas darbs nav izpildīts; 2) izpildīts pareizi mazāk par skolotāja noteikto; 3) nav ievērota rakstu darbu kultūra, kas traucē saprast uzrakstīto.

8.5. Mājas darbu var vērtēt arī ar atzīmi, ja 1) mājas darbs ir apjomīgs; 2) tas ir radošs darbs; 3) tas ir tēmas apkopojošs mājas darbs pirms ieskaites vai pārbaudes darba.

9. Vecāku un skolēnu informēšanas kārtība

9.1. Mācību priekšmeta skolotājs katru stundu vai līdz dienas beigām ieraksta vērtējumus , kavējumus un mājas darbus e-klases žurnālā.

9.2. Klases audzinātājs reizi nedēļā veic E-žurnāla kontroli, konstatējot kavējumus un atzīmes.

9.3. Ja priekšmeta skolotājs ilgstoši (vairāk kā 2 mācību stundas) nav rakstījis kavējumus un atzīmes klases E-žurnālā, klases audzinātājs par to atgādina priekšmeta skolotājam, pēc tam, ja situācija nemainās, audzinātāja pienākums par to informēt direktora vietnieku mācību jomā.

9.4. Klases audzinātājs reizi mēnesī veic sekmju un kavējumu kopsavilkumu un informē  vecākus.

9.5. Direktora vietnieki mācību jomā regulāri mācību gada laikā apkopo un analizē skolēnu sasniegumus skolā (skolas, klases un skolēna vidējās atzīmes izmaiņas, statistisko informāciju).

9.6. Vecāku sapulcēs un informācijas dienās vecāki var iegūt informāciju par skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtību, kā arī sava bērna sekmēm pārbaudes darbos.

9.7. 1.-5. klašu audzinātājs reizi nedēļā pārbauda un paraksta dienasgrāmatu, informē vecākus par skolēna sasniegumiem, kavējumiem, skolas vai klases pasākumiem, vecāku sapulcēm. Vecāku pienākums reizi nedēļā parakstīt dienasgrāmatu, reaģēt uz klases audzinātāja ziņojumiem.

9.8. 6.-12. klašu audzinātājs veic saziņu un informēšanu ar e- klases palīdzību.

10. Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana

10.1.  10. - 11. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu kādā no mācību jomām. Darbs tiek vērtēts kriteriāli. Darbu izstrādi koordinē direktora vietnieks izglītības jomā un darbu vadītāji. Darbus vērtē direktora apstiprināta vērtēšanas komisija, kura iepazīstina autoru ar vērtējumu un nosaka darba tālāko virzību.

10.2. Pētnieciskais laboratorijas darbs priekšmetā atbilst visām summatīvā pārbaudes darba prasībām, to vērtē 10 ballu skalā.

11. Papildus noteikumi

11.1. Kritērijus par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos u.tml. un pierakstu burtnīcas, individuālu radošu darbu vērtēšanas kritērijus izstrādā MK, tās tiek saskaņotas ar direktora vietnieku mācību darbā.

11.2. Vērtēšanas kritērijus savā priekšmetā izstrādā katrs skolotājs un šie kritēriji ir kā Pielikumi šai Kārtībai un ir tās sastāvdaļa. Skolēni par tiem tiek informēti.

 Direktore                                                                                                                               V.Bogdāne